GEOBIOLOGIA

La geobiologia és la ciència que estudia com afecta a la salut de les persones l’estructura del subsòl del lloc on resideixen: corrents subterranis, falles geològiques, diàclasis, línies Hartmann, línies Curry; i les energies artificials generades per l’ésser humà, com els camps magnètics d’alta freqüència o els camps elèctrics.

Les radiacions que tots aquests elements emeten poden afectar la salut de les persones, provocant el desenvolupament de diferents malalties. Per detectar, limitar i evitar les zones amb geopaties nocives per a la nostra salut s’empra l’estudi de geobiologia.

En un estudi de geobiologia s’utiliza la tècnica de la radiestèsia, mitjançant la qual identifiquem totes aquestes alteracions per tenir-les en compte a l’hora de començar un projecte o reformar un espai existent:

– La xarxa Hartman:s’atribueix la seva existència al camp elèctric i magnètic de la terra. Han d’existir i no són perjudicials tret que ens trobem en una cruïlla d’aquestes línies amb alguna altra patologia.

– La xarxa Curry: és una xarxa més àmplia però més nociva que la xarxa Hartmann. A més és bastant més complexa de localitzar.

– Corrents subterranis: alteren la quantitat d’energia telúrica que emana de la terra en la seva vertical, tenen efectes desvitalitzants.

– Falles: esquerdes o diàclasis al subsòl que alteren la quantitat de l’energia emesa per la terra des del subsòl.

9-2_imagen-geobiologia

FENG SHUI

El Feng Shui és una disciplina taoista que s’aproxima als llocs que habitem des d’una perspectiva energètica, a través de l’observació i la percepció de l’entorn. Planteja actuacions a nivell personal per aconseguir, no només habitar de forma més saludable la nostra llar, sinó també el nostre cos.

9-2_imagen-feng-shui_1

– Fonaments del Feng Shui

– L’orientació: és intensistat d’energia i dualitat (Ying/Yang). Per exemple, la cara solellada davant la cara en ombra d’un habitatge, el sol del matí o el de tarda.

– Els cicles energètics o de temps: un dia, un any, un cicle lunar o una vida sencera.

– Acceleracions i estancaments: les alineacions de portes i finestres produeixen acceleracions de l’energia i els racons estancaments. Hem d’evitar ambdós casos a l’habitatge.

– La forma i geometria: les arestes existeiexen a la natura, però trobem molts menys exemples que al nostre entorn, donat que són agressives pel nostre camp energètic.

– Els harmonitzadors: són eines que utilitzem per aconseguir l’equilibri de l’entorn, com símbols, quadres, minerals, plantes, llum, objectes de decoració o fonts, entre d’altres.

9-2_imagen-feng-shui_2

– Els 8 canals o estats energètics

Segons el Feng Shui, l’energia o Qi flueix al nostre habitatge a través de 8 canals o estats energètics que estan presents permanentment. No obstant, a cada època de l’any un d’aquests estats està en plenitud i el Feng Shui ens ajuda a reconèixer-ho i aprofitar-ho.

Cada uno de estos estados de la energía favorece distintas actividades cotidianas como la concentración, la relajación, las relaciones sociales, el crecimiento, la claridad de ideas o la elaboración de alimentos.

En un habitatge podem identificar cadascuna de les àrees a través de les quals els 8 canals energètics flueixen al nostre voltant, d’aquesta manera podem fer una distribució de les zones en funció de quines àrees són apropiades des d’un punt de vista energètic per a cada activitat.

D’aquesta manera aconseguirem descansar millor, concentrar-nos més, fer millors digestions i inclús gaudir més dels moments en família.